Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Politieke dilemma’s rond interactieve beleidsvorming
Guido Enthoven Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Guido Enthoven is directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) >
URL:     < http://www.iminet.org >

Interactieve beleidsvorming is ‘common practise’ geworden binnen het openbaar bestuur. De rol van de politiek bij interactief besturen is echter nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) Guido Enthoven beschrijft zes concrete dilemma’s.

1 december
Op 1 december 2003 vindt een bijzondere bijeenkomst plaats. Door een adhoc kamercommissie wordt onderzocht wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd op het terrein van burgerparticipatie. Tijdens deze openbare bijeenkomst moeten met name de politieke dilemma's bij interactief beleid aan de orde komen.

Common practise
Interactieve beleidsvorming is in zekere zin ‘common practise’ geworden binnen het openbaar bestuur. Het wordt lang niet altijd zo genoemd, maar beleid wordt nauwelijks meer ‘vanachter het bureau’ ontwikkeld. Rond vrijwel ieder beleids- of planvormingstraject wordt intensief overlegd met andere overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, experts en/of burgers. Dat deze processen regelmatig ruw, ondoordacht, of zelfs opportunistisch worden ingezet en uitgevoerd, doet daar in beginsel niets aan af.
De rol van de politiek bij interactief besturen blijkt nog onvoldoende te zijn uitgekristalliseerd. Op basis van een voorbereidende verkenning voor de bijeenkomst van 1 december, zijn de volgende dilemma’s gedestilleerd:

Nut en noodzaak
Afhankelijk van de aard van het thema, de context en de voorgeschiedenis zijn er verschillende indicatoren en contra-indicatoren voor een interactieve aanpak. Zou het wenselijk zijn dat elk nieuw beleidstraject éérst in de volksvertegenwoordiging besproken wordt, waarbij een bewuste keuze voor of tegen de inzet van interactieve beleidsvorming wordt gemaakt?

Controle
Hoe verhouden actuele ontwikkelingen als horizontalisering, netwerksturing, de noodzaak van een integrale aanpak en een grotere verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties en burgers zich tot de verticale oriëntatie van de departementen? Wat betekent dit voor de controlerende rol van de Kamer?

Eigen initiatief
Moet de Kamer gestructureerde dialoogvoering overlaten aan ambtenaren? Of zelf als volksvertegenwoordiging het initiatief naar zich toe trekken? Zo ja, welke thema’s of type onderwerpen zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen?

Kaders en proceseisen
Veel betrokkenen pleiten voor een sterkere procesrol en – controle – door de volksvertegenwoordiging. Vanuit de gedachte dat het proces grote invloed heeft op de uitkomsten, ligt het vooraf formuleren van proceseisen door de Kamer in de rede.
Tegelijkertijd kunnen te strakke kaders en randvoorwaarden een proces echter gemakkelijk doodslaan. Dergelijke processen zijn vaak doelzoekend, kennen een open in- en uittredingsregime en krijgen als het goed is een eigen dynamiek. Hoe te opereren?

Rollen voor de volksvertegenwoordiging
De lokale en provinciale bestuurspraktijk laat zien dat volksvertegenwoordigers verschillend opereren in interactieve processen. Daarbij zijn grofweg de volgende typologieën te onderscheiden:

1) Faciliterend, technisch voorzitterschap bijeenkomsten
2) Inhoudelijk verdiepend en inbreng waarden
3) Luisterend en responsief
4) Afwezig en afwachtend

Welke rol verdient de voorkeur?

Resultaten
Het komt voor dat de politiek met ‘maatschappelijk voldongen feiten’ uit een interactief onderhandelingsproces wordt geconfronteerd. Andersom worden regelmatig de resultaten van een maatschappelijke dialoog - met soms duizenden deelnemers - volledig buiten beschouwing gelaten. Participanten bij interactieve processen herkennen zich vaak nauwelijks in de uitkomsten van het proces. Is het wenselijk om te toetsen op ‘beginselen van behoorlijke procesvoering’?
Ook verdient het opmaken van de inhoudelijke balans nadere overweging. Zou een vorm van openbare verantwoording door de volksvertegenwoordiging - bijvoorbeeld een hoorzitting over de oogst van een interactief proces als onderdeel van de finale politieke besluitvorming - wenselijk zijn?

De bijeenkomst van 1 december biedt een bijzondere gelegenheid deze dilemma’s te bespreken.

Guido Enthoven is directeur van het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie