Home
Kennis en Economie
Recht en Veiligheid
Europa
Jihad vs McWorld
E-government
Nieuwe democratie
   archief december 2005
archief september 2005
archief juli 2005
archief mei 2005
archief april 2005
archief maart 2005
archief februari 2005
archief augustus 2004
archief januari 2006
Columns
Politici
Overzicht thema`s
Verkiezingen
Tools
Het Belgenrapport
Nieuwsbrief
Colofon
Poldi.Net
Interactieve beleidsvorming of maatschappelijk contract?
Thom de Graaf Gepost:     maandag, 27 oktober 2003, 15:00
Van:     < Gasthoofdredacteur Thom de Graaf >
URL:     < http://www.thomdegraaf.nl >

De discussie over interactief beleid wordt gevoerd vanuit een verkeerd uitgangspunt: de overheid neemt de volle verantwoording voor een maatschappelijk probleem op zich. We staan voor een nieuwe fase waarbij een maatschappelijk contract burgers, bedrijven en overheid samen verantwoordelijk maakt voor beleid.

Hoge verwachtingen
Het succes van de Nederlandse verzorgingsstaat van de afgelopen 50 jaar heeft een hoog opgeleide, mondige en zelfbewuste bevolking opgeleverd. Daar mogen we trots op zijn.
Het heeft echter ook geleid tot een rolverdeling tussen overheid en burger die op een aantal punten scheefgetrokken is. De geëmancipeerde burger ontmoet nog te vaak een paternalistische overheid, van wie hij veel te hoge verwachtingen heeft en die zelf ook veel te hoge verwachtingen schept. Deze disbalans tussen verantwoordelijkheden leidt tot een gebrek aan vitaliteit van wat wel de “civil society” wordt genoemd en tot een overheid die door zijn hoeven zakt door de opeengestapelde verwachtingen en pretenties.

Logge overheid
Een logge overheid die onvoldoende kan leveren op tal van terreinen, schaadt het vertrouwen van mensen en dat vertrouwen kan niet worden hersteld door nog meer regels, nog meer mensen, nog ingenieuzer procedures. Het kabinet wil daarom op een breed front maatschappelijke en individuele verantwoordelijkheden en keuzevrijheid voor burgers versterken. Daarbij past een overheid die wel richting geeft, maar niet alles zelf regelt, die ruimte geeft, rekenschap geeft en vraagt, met minder pretenties en meer prestaties en in directe verbinding met de samenleving.

Samenspel
Interactieve beleidsvorming is een werkwijze die de verbinding probeert te leggen, maar in het begrip zit nog wel een nadeel besloten. De werkwijze is er meestal op gericht, door interactief mensen en organisaties mee te laten denken, het pretentieuze overheidsbeleid te verbeteren en draagvlak voor dat beleid en de uitvoering ervan te vergroten. Dit gaat er nog steeds vanuit dat uiteindelijk de overheid eenzijdig het maatschappelijke probleem ten volle voor haar verantwoording neemt. We staan voor een nieuwe fase van samenspel tussen overheid en samenleving die ik wil aanduiden met “maatschappelijk contract”.

Contract
Het contract is tweezijdig, maar meer gericht op aanduiding van de opgave en de werkverdeling dan op de aanpak. Partijen zullen de volle verantwoording moeten nemen voor de gezamenlijk bepaalde maatschappelijke opgave. Het is bij het maatschappelijke contract niet op voorhand de overheid die het maatschappelijke probleem zal oplossen. De uitkomst kan zijn dat de overheid geen beleid maakt, maar slechts de mogelijkheden schept, voor eigen initiatief: regels schrappen, ruimte scheppen, “empowerment”. Is dit interactief? In ieder geval innovatief en uiteindelijk ook effectief. Daar gaat het toch om?
Voorbeelden zijn er al te over: wijkprestatiecontracten, de IJsselmeerdiscussie over visserij en natuur, persoonsgebonden budgetten, “opzoomeren” in Rotterdam en milieuaccountancy.

Thom de Graaf is Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.